Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Koppelaar Notarissen: de maatschap Koppelaar Notarissen gevestigd te Sliedrecht.
 2. Cliënt: de contractpartij van Koppelaar Notarissen.
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Het kantoor: Koppelaar Notarissen en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan Koppelaar Notarissen verbonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als onder sub f. en g. bedoeld – die Koppelaar Notarissen voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 6. Verschotten: de kosten die Koppelaar Notarissen in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 7. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium in verband met de kosten van kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen Koppelaar Notarissen en de client, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst anders is overeengekomen.

3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Koppelaar Notarissen is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Koppelaar Notarissen slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden (kandidaat-) notarissen en medewerkers.
 2. De client stemt ermee in, dat Koppelaar Notarissen de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden en verschotten kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Koppelaar Notarissen is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 4. Koppelaar Notarissen is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van cliënt komen.

5. Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de kwaliteitsrekeningen ten name van Koppelaar Notarissen inzake derden, dan wel betaling via pintransactie of in contanten (tot het op het moment van betaling in het notariaat terzake algemene aanvaarde / bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting.
 2. Betaling van een declaratie van Koppelaar Notarissen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien Koppelaar Notarissen invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.

6. Gelden in beheer bij Koppelaar Notarissen

 1. Koppelaar Notarissen brengt voor het beheren en administreren van gelden van boedels en gelden in depot die langer dan één maand op de kwaliteitsrekening van Koppelaar Notarissen staan, op jaarbasis een honorarium van één procent van de hoofdsom (met een minimum van € 150,-) in rekening door verrekening met de hoofdsom, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Gelden worden door Koppelaar Notarissen uitsluitend in depot genomen op grond van een door Koppelaar Notarissen opgestelde schriftelijke depotovereenkomst tussen de betrokken partijen, voor het opstellen waarvan Koppelaar Notarissen zich het recht voorbehoudt een honorarium in rekening te brengen.

7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het door Koppelaar Notarissen in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000.
 2. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor de nodige zorgvuldigheden in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8. Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

9. Vertalingen

In geval van verschillen tussen de Nederlands tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.